Referaty


Tematyka konferencji

Mierniczy górniczy w procesie zarządzania złożem

Ochrona terenów górniczych i pogórniczych, metodyka
i wiarygodność prognoz i ocen wpływów eksploatacji górniczej

Nowoczesne technologie w geodezji miernictwie górniczym

Problematyka górniczo-gelologiczna polskich złóż oraz
profilaktyka budowlana dla obiektów na terenach górniczych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji do zgłaszania referatów z zakresu tematyki Konferencji.

Termin składania referatów

Proponowany tytuł artykułu i autora(ów) wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim (maksymalnie 1 strona A4) prosimy przesłać drogą mailową na adres sekretariatu konferencji w terminie do 22 maj 2015r.

Tekst całości zgłoszonego referatu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 22 maj 2015r.


Wskazówki dla autorów

Informujemy, że sposób przygotowania tekstu referatów jest analogiczny jak dla publikacji w Przeglądzie Górniczym. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Przeglądu Górniczego oraz pod linkiem .